[fluid][html ]

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Najviše tijelo GDCK Gospić je SKUPŠTINA

Skupština Gradskog društva Crvenog križa Gospić broji 17 zastupnika.

U sklopu svoga djelokruga rada Skupština donosi Statut GDCK Gospić, Odluke o statusnim i drugim pitanjima ustroja, rada i djelovanja i radnim tijelima, Odluku o osnivanju stručne službe Gradskog društva Crvenog križa, Odluku o zastupniku Hrvatskog Crvenog križa i druge akte.

ODBOR Gradskog društva Crvenog križa Gospić broji 7 članova koji su na konstituirajućoj sjednici Skupštine izabrani iz redova zastupnika Skupštine na mandatno razdoblje od četiri godine. Odbor je izvršno tijelo Skupštine odgovorno za rad između sjednica Skupštine, koje rješava pitanja tijekom poslovne godine u skladu s odlukama, zaključcima i preporukama Skupštine. Predsjednik Gradskog društva Crvenog križa Gospić saziva sjednice Odbora prema potrebi.

Odbor kao izvršno tijelo Skupštine provodi odluke i preporuke Skupštine, razmatra i usvaja godišnje programe, financijske planove i brine o njihovu izvršenju, imenuje i opoziva ravnatelja Gradskog društva Crvenog križa Gospić uz prethodnu suglasnost Hrvatskog Crvenog križa te rješava i druga pitanja organizacije i rada.

NADZORNI ODBOR Gradskog društva Crvenog križa Gospić  bira Skupština na mandatno razdoblje od četiri godine. Nadzorni odbor između svojih članova bira predsjednika.
Osnovna funkcija i zadaća Nadzornog odbora je nadzor  financijsko-materijalnog poslovanja, pregled godišnjeg obračuna poslovanja i praćenje korištenja sredstava u sklopu financijskog plana.

PREDSJEDNIK Gradskog društva Crvenog križa Gospić je počasna volonterska funkcija na koju se bira na mandatno razdoblje od četiri godine. Predsjednik se bira iz redova zastupnika Skupštine na konstituirajućoj sjednici. Predsjednik saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Odbora, potpisuje akte koje donose ova tijela te obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština i Odbor. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika zamjenjuje jedan od potpredsjednika sa svim ovlastima.

Predsjednica GDCK Gospić je Katica Prpić, dipl.ing.

Za potpredsjednike GDCK Gospić izabrani su Željko Mataija i Ankica Dasović.

RAVNATELJ Gradskog društva Crvenog križa Gospić je poslovodno tijelo. Nakon provedenog natječaja imenuje ga Odbor Gradskog društva Crvenog križa Gospić uz prethodnu  suglasnost Glavnog odbora Hrvatskog Crvenog križa. Ravnatelj obnaša funkciju profesionalno u mandatnom razdoblju od četiri godine.

Ravnatelj zastupa i potpisuje Društvo, naredbodavac je za ostvarenje financijskog plana i rukovodi Stručnom službom Gradskog društva Crvenog križa Gospić. Ravnatelj odlučuje o svim stvarima poslovanja ako hitnost situacije to zahtijeva. O svojoj odluci izvješćuje Odbor na prvoj slijedećoj sjednici. Za svoj rad odgovara Odboru i Skupštini.

Ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Gospić je Vlado Brkljačić.

This is an example page. It’s different from a blog post because it will stay in one place and will show up in your site navigation (in most themes). Most people start with an About page that introduces them to potential site visitors. It might say something like this:

Hi there! I’m a bike messenger by day, aspiring actor by night, and this is my website. I live in Los Angeles, have a great dog named Jack, and I like piña coladas. (And gettin’ caught in the rain.)

…or something like this:

The XYZ Doohickey Company was founded in 1971, and has been providing quality doohickeys to the public ever since. Located in Gotham City, XYZ employs over 2,000 people and does all kinds of awesome things for the Gotham community.

As a new WordPress user, you should go to your dashboard to delete this page and create new pages for your content. Have fun!

[/html][/fluid]