Pravo na ovu uslugu ostvaruju korisnici Centra za socijalnu skrb Senj.

Uslugu provode gerontodomaćice i pomoćni radnici.

Priznaje se osobi koja ispunjava sljedeće uvjete po Zakonu o socijalnoj skrbi (čl.80, NN 152/14) :

– ako nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca

– ako nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju

– ako je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć, a pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi

– ako nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana

– ako prihod samca, odnosno prihod po članu kućanstva ne prelazi 300% osnovice

Detaljnije na https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Ako prihod samca ili prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 300% osnovice, a nije veći od 400% osnovice, korisniku koji ispunjava gore navedene uvjete priznaje se pravo na 50% cijene troškova usluge Pomoći u kući.

Korisnici koji ispunjavaju gore navedene kriterije mogu se javiti u Centar za socijalnu skrb Senj gdje mogu podnijeti zahtjev za uslugu pomoć u kući.

Korisnici čija primanja prelaze 400% osnovice svejedno se mogu javiti u Gradsko društvo Crvenog križa Senj gdje mogu sklopiti privatni ugovor za obavljanje usluga Pomoć u kući, pri čemu je u tome slučaju cijena jednoga sata usluge 64,00 kune + 2 kune po kilometru udaljenosti.